Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 7

Phiếu bài tập tuần 7 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 7 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 8 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 7

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. they

B. we

C. Linda

2. A. am

B. class

C. is

3. A. dog

B. bird

C. pen

Exercise 2: Cross out one letter to have correct word

1. FRIENSD

2. BGOOD

3. OLAD

4. WHAST

Exercise 3: Choose the best answer

1. This ______ my new classmate, Tony

A. am

B. is

C. are

2. My mother is _____ the kitchen

A. on

B. at

C. in

3. How do you _______ your name? – L-I-N-D-A

A. spell

B. spells

C. spelling

4. ______ are they?

A. What

B. How

C. Who

5. That is Miss Hoa. _______ is our teacher

A. He

B. She

C. They

Exercise 4: Write and match

Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. Mai?/ she/ Is/ friend,/ your/

__________________________________________________

2. is/ He/ new/ friend./ my/

__________________________________________________

3. six/ Tony/ old./ is/ years

__________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 7

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. C

Exercise 2: Cross out one letter to have correct word

1. FRIEND

2. GOOD

3. OLD

4. WHAT

Exercise 3: Choose the best answer

1. B

2. C

3. A

4. C

5. B

Exercise 4: Write and match

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 7Exercise 5: Reorder the words to have correct sentences

1. Is she your friend, Mai?

2. He is my new friends

3. Tony is six years old

Trên đây website.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 7. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 6, …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button