Biểu Mẫu

Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Tải về
BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
————————
Số……/QĐ-BBCVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

BỘ TRƯỞNG
BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002;

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2002 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 157/2004/NĐ-CP ngày 18/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính;

Căn cứ Thông tư số …../200…/TT-BBCVT ngày…../…./200… của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài;

Căn cứ kết luận của ….(Tên cơ quan) về việc …hoặc Đơn đề nghị ngừng hoạt động số…..ngày…./…./200… của (Tên doanh nghiệp)

Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ …

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư số…/GP-BBCVT ngày…./…/200…đã cấp cho … (Tên doanh nghiệp)[ được thành lập theo Quyết định số….của (Cơ quan ban hành quyết định) – nếu có], có đăng ký kinh doanh tại … (Nơi đăng ký) theo số hiệu đăng ký … (xxxx) và có trụ sở chính tại … (Địa chỉ).

Điều 2: Doanh nghiệp phải chấm dứt việc ký kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chuyển phát thư và trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, phải giải quyết thanh lý toàn bộ các hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ đã thoả thuận với khách hàng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …….

Điều 4: (Doanh nghiệp) và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button