Giáo Dục

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 22

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 22 với nội dung được website biên soạn kĩ lưỡng, bám sát nội dung bài học giúp học sinh nắm vững kiến thức nội dung bài học, nâng cao kết quả học tập môn Lịch sử 8 trong chương trình học.

Lịch Sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Câu 1. Nhà bác học Anbe Anhxtanh là người nước nào?

A. Nước Nga.
B. Nước Đức.
C. Nước Pháp.
D. Nước Mĩ

Câu 2. Anbe Anhxtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?

A. Lí thuyết tương đối.
B. Lí thuyết nguyên tử hiện đại.
C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.
D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 3. Nhiều phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX đó là:

A. Điện tín, điện thoại.
B. Ra đa, hàng không.
C. Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu.
D. Điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh.

Câu 4. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay vào thời gian nào?

A. Ngày 17-12-1903.
B. Ngày 17-12-1904.
C. Ngày 17-12-1905.
D. Ngày 17-12-1906.

Câu 5. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới do ai chế tạo?

A. Anbe Anhxtanh (Người Đức)
B. Nô-ben (người Thụy Điển)
C. Ô- vin (người Mĩ)
D. Ô-vin và Uyn – bơ-Rai (người Mĩ)

Câu 6. Nền văn hoá Xô viết được xây dựng trên cơ sở nào?

A. Tiếp thu những tinh hoa vãn hoá của nhân loại.
B. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và kế thừa tinh hoa di sản văn hoá nhân loại,
C. Bảo tồn giá trị văn hoá của dân tộc Nga.
D. Phát huy và bảo tồn những giá trị văn hoá của dân tộc Xô viết.

Câu 7. Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô Viết được thể hiện ở điểm nào?

A. Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.
B. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn hoá, nghệ thuật.
C. Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 8. Trong vòng 20 năm (1921-1941) ở Liên Xô bao nhiêu người thoát nạn mù chữ?

A. 40 triệu người.
B. 50 triệu người,
C. 60 triệu người.
D. 70 triệu người.

Câu 9. Ở Liên Xô, nạn mù chữ căn bản được thanh toán vào thời gian nào?

A. Cuối những năm 20 của thế kỉ XX.
B. Cuối những năm 30 của thế kỉ XX.
C. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.
D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.

Câu 10. Việc xây dựng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu ?

A. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
B. Xoá nạn mù chữ và thất học.
C. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.
D. Phát triển văn hoá, nghệ thuật.

Câu 11.”Về văn học, từ năm 1928 đến năm 1950 đã xuất bản được 102800 đầu sách văn học với tổng số hơn 2,5 tỉ bản”. Đó là số sách xuất bản ở nước nào?

A. Nước Mĩ.
B. Nước Anh.
C. Nước Liên Xô.
D. Nước Trung Quốc.

Câu 12. Vì sao xoá nạn mù chữ được coi là nhiệm vụ hàng đầu của việc xây dựng nền văn hoá mới ở Liên xô?

A. Tình trạng mù chữ ở nước Nga phổ biến.
B. Để thay đổi tình trạng lạc hậu, chậm phát triển.
C. Tỷ lệ người biết chữ là tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế, văn hoá.
D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 13. “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Đó là câu nói của ai?

A. Nhà khoa học A Nô-ben
B. Nhà khoa học An-be Anh-Xtanh.
C. Nhà khoa học C.Xi-ôn-cốp-Xki.
D Nhà khoa học Uyn-bơ Rai.

Câu 14. Điền vào chỗ trống những từ thích hợp với đoạn viết sau:

“Trong vòng chưa đầy 30 năm, ……………….“đi giày cỏ” xưa kia đã trở thành một đất nước, trong đó đa số người dân có trình độ văn hoá cao, có một đội ngũ tri thức đông đảo, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

A. Nước Anh
B. Nước Mĩ
C. Nước Nga
D. Nước Pháp

Đáp án Trắc nghiệm Lịch sử 8

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B A D A D B D
Câu 8 9 10 11 12 13 14
Đáp án C B B C D A C

Các bạn có thể tham khảo thêm bài Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 21 và Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 bài 23 nhằm làm quen với các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử 8 khác nhau, nâng cao kết quả học tập cùng với các môn học khác trong chương trình học lớp 8 như: môn Toán, môn Vật lí,….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button