Giáo Dục

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 Unit 12 This is my house

Tiếng Anh Unit 12 lớp 3: This is my house

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới Unit 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh 3 theo từng Unit năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 mới giúp các em học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm Unit 12 lớp 3 This is my house hiệu quả.

I. Read and match. (Đọc và nối)

1. This is my A. is large.
2. There’s a garden B. garage?
3. The living room C. over there.
4. Is there a D. house.

II. Match the sentences. (Nối các câu.)

5. Is there a pond in front of the house? A. Yes, it is my house.
6. Is that your house? B. No, it isn’t. It’s old.
7. That is my room. C. Yes, there is.
8. Is the house new? D. Wow! It’s beautiful!

III. Put the words in order. (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.)

9. over/ there/ garden/ a/ is/ there.

=> _______________________________________.

10. nice/ house/ is/ the/ very.

=> _______________________________________.

11. there/ is/ garage/ a/ near/ house/ the?

=> _______________________________________?

12. house/ is/ colour/ your/ what?

=> _______________________________________?

IV. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

behind / house / there’s / very / big

Tom: This is my (13) ___________ .

Mai: Wow! It’s (14) ___________ ! Is there a garage?

Tom: No, there isn’t. But (15) ___________ a garden. Come and see it.

Mai: It’s (16) ___________ beautiful!

Tom: There’s a pond (17) ___________ the house.

Mai: Well, I like ponds. Let’s go and see it.

V. Read and choose True (T) or False (F). (Đọc và chọn Đúng (T) hoặc Sai (F) )

Hi! My name is Nam. This is my house. It is big. There is a garden in front of the house. There are trees in the garden. There is not a garage. The living room is large, but the kitchen is small.

18. Nam’s house is big. ___________

19. The garden is in front of the house. ___________

20. There are trees in the garden. ___________

21. There is a garage near the house. ___________

22. The living room is small. ___________

VI. Read and write. 

beautiful; house; front; there’s; No; there

A: This is my (23)___________.

B: Wow! It’s (24)______! Is there a garden?

A: No, there isn’t. But (25)_____ a yard. Come and see it.

B: It’s very big. Is (26)_____ a tree?

A: (27)______, there isn’t. But there is a gate in (28)_____ of the yard.

B: Well, let’s go and see it.

VII. Put the words in order. 

29. big/ The/ is/ house/ ./

_____________________________

30. pond/ Is/ a/ that/ ?/

_____________________________

31. This/ kitchen/ the/ is/ ./

_____________________________

32. living/ That/ the/ room/ is/ ./

_____________________________

ĐÁP ÁN

I. Read and match. (Đọc và nối)

1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – B

II. Match the sentences. (Nối các câu.)

5 – C; 6 – A; 7 – D; 8 – B

III. Put the words in order. (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.)

9 – There is a garden over there.

10 – The house is very nice.

11 – Is there a garage near the house?

12 – What colour is your house?

IV. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

13 – house; 14 – big; 15 – there’s; 16 – very; 17 – behind

V. Read and choose True (T) or False (F). (Đọc và chọn Đúng (T) hoặc Sai (F) )

18 – T; 19 – T; 20 – T; 21 – F; 22 – F;

VI. Read and write.

A: This is my (23)____house_______.

B: Wow! It’s (24)___beautiful___! Is there a garden?

A: No, there isn’t. But (25)___there’s__ a yard. Come and see it.

B: It’s very big. Is (26)__there___ a tree?

A: (27)__No____, there isn’t. But there is a gate in (28) ___front__ of the yard.

B: Well, let’s go and see it.

VII. Put the words in order.

29 – The house is big.

30 – Is that a pond?

31 – This is the kitchen.

32 – That is the living room.

Trên đây là Đề kiểm tra Unit 12 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button