Giáo Dục

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 7

Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: Pollution

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề học Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit năm học 2018 – 2019 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập lại từ mới Tiếng Anh quan trọng có trong bài 7 hiệu quả.

 • 1. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Radioactive a. Thuộc về nhiệt
  ii. Thermal b. Thuộc về phóng xạ
  iii. Visual c. Thuộc về thị giác
 • i. Radioactive – ….
 • ii. Thermal – ….
 • iii. Visual – …
 • 2. Antonym of the word “Temporary” is _______________.
 • 3. _______________: Chất gây ô nhiễm
 • 4. Synonym of the word “Pollute” is ______________.
 • 5. Synonym of “effect” is ______________.
 • 6. __________: Nước ngầm
 • 7. Blood __________: Huyết áp
 • 8. Cholera: ______________
 • 9. People often use example to _________ English structure.
 • 10. Fine: __________
 • 11. Billboard: _________________
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button