Giáo Dục

Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 8 Unit 7 Pollution

Tài liệu luyện tập kỹ năng viết tiếng Anh Unit 7 lớp 8 sách mới có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 chương trình mới khác nhau như: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh, Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi, … giúp các em học sinh lớp 8 củng cố kỹ năng làm bài hiệu quả cũng như tích lũy thêm nhiều cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng xuất hiện trong bài học hiệu quả.

Tiếng Anh 8 mới Unit 7: Pollution

Nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 8 theo Unit, đề kiểm tra tiếng Anh Unit 7 Writng skill có đáp án do website.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: If/ people/ breath/ contaminate/ air, they/ have/ breathing problems

A. If people breathed contaminated air, they had breathing problems.

B. If people breathed contaminated air, they would have breathing problems.

C. If people breath contaminated air, they have breathing problems.

D. If people breath contaminated air, they will have breathing problems.

Question 2: Many/ people/ this area/ have/ cholera/ because/ they/ drink/ untreat/ water.

A. Many people in this area have cholera because they drink untreated water.

B. Many people on this area have cholera because they drink untreated water.

C. Many people on this area have cholera because they drink untreating water.

D. Many people in this area have cholera because they drink untreating water.

Question 3: The street/ not/ look/ attractive/ because/ there/ be/ a lot of/ rubbish.

A. The street not look attractive because there’s a lot of rubbish.

B. The street not look attractive because there’re a lot of rubbish.

C. The street doesn’t look attractive because there’s a lot of rubbish.

D. The street don’t look attractive because there’re a lot of rubbish.

Question 4:The music club/ be/ make/ so/ much noise/ that/ the residents/ require/ them/ turn/ the music/ down

A. The music club is making so much noise that the residents require them to turn the music down.

B. The music club is make so much noise that the residents require them to turn the music down.

C. The music club be make so much noise that the residents require them to turn the music down.

D. The music club be making so much noise that the residents require them to turn the music down.

Question 5:Visual/ pollution/ prevent/ us/ see/ far/ away.

A. Visual pollution prevents us from seeing far away.

B. Visual pollution prevents us with seeing far away.

C. Visual pollution prevents us on seeing far away.

D. Visual pollution prevents us of seeing far away.

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: What/ pollution/ to/ is/ types/ the/ of/ most/ human/ harmful?

A. What pollution of types is the most harmful to human?

B. What types of pollution is the most harmful to human?

C. What the most types of pollution is harmful to human?

D. What is types of pollution harmful the most to human?

Question 7: poison/ Sewages/ lakes/ from/ such/ and/ water/ factories/ bodies/ as/ rivers

A. Sewages as rivers from factories poison water bodies such and lakes.

B. Sewages and lakes from factories poison water bodies such as rivers.

C. Sewages from factories poison rivers and lakes such as water bodies.

D. Sewages from factories poison water bodies such as rivers and lakes.

Question 8: of/ are/ Plastic/ of/ source/ the/ main/ bags/ one/ pollution.

A. Plastic bags are the one of main source of pollution.

B. Plastic bags are one of source of the main pollution.

C. Plastic bags are one of the main source of pollution.

D. Plastic of bags are one pollution of the main source.

Question 9: in/ food/ Soil/ results/ contamination/ unsafe

A. Soil food results in unsafe contamination.

B. Soil contamination results in unsafe food.

C. Soil unsafe results in food contamination.

D. Soil results in contamination unsafe food

Question 10: If there were more trees in the area, the air would be fresher.

A. If there were more trees in the area, the air would be fresher.

B. If were there more trees in the area, the air would be fresher.

C. If there would be more trees in the area, the air were fresher.

D. If the air were more trees in the area, there would be fresher.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: It’s very wasteful to apply lights in almost everything at night.

A. Apply lights in almost everything at night is very wasteful.

B. To apply lights in almost everything at night is not wasteful.

C. Almost everything is wasteful at night.

D. It’s interesting to apply lights in almost everything at night.

Question 12: The soil is poisoned because farmers use too many pesticides and herbicides.

A. Famers use too many pesticides and herbicides, but the soil is poisoned.

B. Famers use too many pesticides and herbicides, for the soil is poisoned.

C. Famers use too many pesticides and herbicides, so the soil is poisoned.

D. Famers use too many pesticides and herbicides, or the soil is poisoned.

Question 13:If you don’t stop swimming in that lake, you will have a rash.

A. Unless you don’t stop swimming in that lake, you will have a rash.

B. Unless you stop swimming in that lake, you will have a rash.

C. If you don’t keep swimming in that lake, you will have a rash.

D. Unless you keep stop swimming in that lake, you will have a rash.

Question 14: The polluted water results in the death of many aquatic animals and plants

A. The polluted water causes in the death of many aquatic animals and plants.

B. The polluted water leads to the death of many aquatic animals and plants.

C. The polluted water causes to the death of many aquatic animals and plants.

D. The polluted water leads in the death of many aquatic animals and plants.

Question 15:People use a lot of vehicles. The air is polluted.

A. If people don’t use too many vehicles, the air won’t be polluted.

B. If people won’t use too many vehicles, the air don’t be polluted.

C. If people wouldn’t use too many vehicles, the air didn’t be polluted.

D. If people didn’t use too many vehicles, the air wouldn’t be polluted.

Đáp án:

1 – D 2 – A 3 – C 4 – A 5 – A
6 – B 7 – D 8 – C 9 – B 10 – A
11 – A 12 – C 13 – B 14 – B 15 – D

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 7 Writing có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button