Giáo Dục

Từ vựng Unit 4 lớp 8 Our customs and traditions

Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Customs and Traditions

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 mới theo từng Unit do website.com biên tập và đăng tải, Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh Unit 4 Our Customs And Traditions lớp 8 gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm và định nghĩa, là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 8. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo, download để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

VOCABULARY

Từ mới

Phân loại

Phiên âm

Định nghĩa

accepted

adj

/əkˈseptɪd/

được công nhận

according to social custom

phr

/əˈkɔːdɪŋ təˈsəʊʃl ˈkʌstəm/

theo như phong tục

adult

n

/ˈædʌlt/

người lớn

ancestor

n

/ ˈænsestər/

tổ tiên

anniversary

n

/ænɪˈvɜːsəri/

lễ kỉ niệm

area

n

/ˈeəriə/

diện tích, bề mặt

account for

v

/əˈkaʊnt fɔːr/

lí giải

against

pre

/əˈgents/

chống lại

alternating song

n

/ˈɒltəneɪtɪŋ sɒŋ/

bài hát giao duyên, đối đáp

architect

n

/ˈɑːkɪtekt/

kiến trúc

bamboo

n

/bæmˈbuː/

cây tre

basic

adj

/ˈbeɪsɪk/

cơ bản

basket

n

/ˈbɑːskɪt/

cái rổ, cái giỏ, cái thúng

belong to

v

/bɪˈlɒŋ tʊ/

thuộc về

boarding school

n

/ˈbɔːdɪŋ skuːl/

trường nội trú

cattle

n

/ˈkætl/

gia súc

centre

n

/ˈsentər/

trung tâm

ceremony

n

/ˈserɪməni/

nghi thức, nghi lễ

colourful

adj

/ˈkʌləfəl/

nhiều màu sắc

communal house

n

/ˈkɒmjʊnəl haʊs/

nhà rông

complicated

adj

/ˈkɒmplɪkeɪtɪd/

phức tạp

costume

n

/ˈkɒstjuːm/

trang phục

country

n

/ˈkʌntri/

đất nước

curious (about)

adj

/ˈkjʊəriəs əˈbaʊt/

tò mò (về điều gì)

Christmas

n

/ˈkrɪsməs/

lễ Giáng sinh

circle dance

n

/ˈsɜːkl dɑːnts/

múa vòng

community

n

/kəˈmjuːnəti/

cộng đồng

compliment

n

/ˈkɒmplɪmənt/

lời khen

custom

n

/ˈkʌstəm/

phong tục

cutlery

n

/ˈdɪdʒɪtəl wɜːld/

bộ dao nĩa

dessert

n

/dɪˈzɜːt/

món tráng miệng

detail

n

/ˈdiːteɪl/

chi tiết

difference

n

/ˈdɪfərəns/

sự khác biệt

design

v, n

/dɪˈzaɪn/

thiết kế, phác thảo

difficulty

n

/ˈdɪfɪkəlti/

sự khó khăn

discriminate

v

/dɪˈskrɪmɪneɪt/

phân biệt, kì thị

display

n

/dɪspleɪ/

sự trưng bày

explain

v

/ɪksˈpleɪn/

lí giải, giải thích

ethnic

adj

/ˈeθnɪk/

thuộc dân tộc

ethnic minority

n

/ˈeθnɪk maɪˈnɒrəti /

dân tộc thiểu số

ethnology

n

/eθˈnɒlədʒi/

dân tộc học

festival

n

/ˈfestɪvəl/

lễ hội

firecracker

n

/ˈfaɪəkrækər/

pháo nổ

firework

n

/ɡlɑːns/

pháo hoa

follow the custom of doing sth

phr

/ˈfɒləʊ ðə ˈkʌstəm əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/

theo phong tục làm điều gì

follow the tradition of doing sth

phr

/ˈfɒləʊ ðə trəˈdɪʃn əv ˈduːɪŋˈsʌmθɪŋ/

theo truyền thống làm điều gì

fork

n

/fɔːk/

cái nĩa

find out

v

/faɪnd aʊt/

tìm ra, phát hiện

flat

n

/flæt/

căn hộ

generation

n

/dʒenəˈreɪʃn/

thế hệ

get married

v

/get ˈmærid/

kết hôn

gift

n

/gɪft/

món quà

grilled chicken

n

/ˈgrɪl ˈtfɪkɪn/

gà nướng

honour

n

/ˈɒnər/

vinh danh

host

n

/həʊst/

chủ nhà

harmony

n

/ˈhaːməni/

sự hài hòa

heritage site

n

/ˈherɪtɪdʒ saɪt/

khu di tích

hunt

n

/hʌnt/

sự săn bắn, cuộc đi săn

inside

prep

/ɪnˈsaɪd/

bên trong

invite

v

/ɪnˈvaɪt/

mời

lucky money

n

/ˈlʌkiˈmʌni/

tiền lì xì

law

n

/lɔː/

luật, phép tắc

literature

n

/ˈlɪtərɪtʃər/

văn học

local people

n

/ˈləʊkl ˈpiːpl /

người dân địa phương

main course

n

/meɪn kɔːs/

món chính

maintain the tradition of doing sth

phr

/meɪnˈteɪn ðə trəˈdɪʃn əv ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/

duy trì truyền thống làm điều gì

mid-autumn

n

/meɪn kɔːs/

trung thu

middle

n, adj

/ˈmɪdl/

ở giữa

monk

n

/mʌŋk/

thầy tu

majority

n

/məˈdʒɒrəti/

phần lớn, đa số

minority

n

/maɪˈnɒrəti/

thiểu số, phần nhỏ

modern

adj

/ˈmɒdən/

hiện đại

mountainous

adj

/ˈmaʊntɪnəs/

nhiều núi non

museum of ethnology

n

/mjuˈziːəm əv eθˈnɒlədʒi/

bảo tàng dân tộc học

musical instrument

n

/ˈmjuːzɪkl ˈɪnstrəmənt/

nhạc cụ

offspring

n

/ˈɒfsprɪŋ/

con cái, con cháu

opinion

n

/əˈpɪnjən/

ý kiến

occasion

n

/əˈkeɪʒən/

dịp, cơ hội

open-air market

n

/ˈəʊpən – eərˈmɑːkɪt/

chợ ngoài trời

outdoor activity

n

/ˈaʊtdɔːr ækˈtɪvəti/

hoạt động ngoài trời

poor

adj

/pɔːr/

nghèo

poultry

n

/ˈpəʊltri/

gia cầm

pagoda

n

/pəˈgəʊdə/

ngôi chùa

palm

n

/pɑːm/

cây cọ

pass down

v

/pɑːs daʊn/

truyền xuống

perform

v

/pəˈfɔːm/

trình diễn

presentation

n

/prezənˈteɪʃən/

bài thuyết trình

prong

n

/prɒŋ/

răng, ngạnh

region

n

/ˈriːdʒən/

vùng, miền

religious group

n

/rɪˈlɪdʒəs gruːp/

nhóm tôn giáo

represent

v

/reprɪˈzent/

đại diện

reflect

v

/rɪˈflekt/

phản ánh

remember

v

/rɪˈmembər/

nhớ

resident

n

/ˈrezɪdənt/

cư trú, thường trú

reunite

v

/riːjuːˈnaɪt/

tái hợp, thống nhất lại

rice bowl

n

/raɪs bəʊl/

bát ăn cơm

same

adj

/seɪm/

giong nhau

shake hands

v

/ʃeɪk hændz/

bắt tay

similarity

n

/sɪmɪˈlærɪti/

sự giống nhau

special

adj

/ˈspeʃəl/

đặc biệt

sponge cake

n

/spʌndʒ keɪk/

bánh bông lan

scarf

n

/skaːf/

khăn quàng

schooling

n

/ˈskuːlɪŋ/

việc học

shawl

n

/ʃɔːl/

chiếc khăn piêu

sow seed

v

/səʊ siːd/

gieo hạt

speciality

n

/speʃiˈælɪti/

đặc sản

spicy

adj

/ˈspaɪsi/

cay

sticky rice

n

/ˈstɪki raɪs/

xôi

stilt house

n

/ˈstɪlts haʊs/

nhà sàn

tradition

n

/ trəˈdɪʃn/

truyền thống

temple

n

/ˈtempl/

ngôi đền

terraced field

n

/ˈterəst fiː:ld/

ruộng bậc thang

unforgettable

adj

/ʌnfəˈɡetəbl/

không thê quên được

unique

adj

/jʊˈniːk/

duy nhất

wedding

n

/ˈwedɪŋ/

lễ cứoi

wish

n

/wɪʃ/

điều ước, ước muốn

worship

n, v

/ˈwɜːʃɪp/

thờ cúng

wrap

v

/ræp/

bọc

waterwheel

n

/ˈwɔːtəwiːl/

bánh xe quay nước

Trên đây là Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 4 Our Customs And Traditions. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm học 2021 – 2022. Chúc các em học sinh lớp 8 học tập hiệu quả.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button