Giáo Dục

Unit 2 lớp 9 Skills 2

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 9 mới theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải Unit 2 lớp 9 City Life Skills 2 dưới đây do website.com tổng hợp và đăng tải. Gợi ý đáp án các phần bài tập trang 23 SGK tiếng Anh 9 mới giúp các em hướng dẫn giải chi tiết kèm theo bài dịch giúp các em học tốt tiếng Anh 9 theo từng lesson hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this Unit, students will be able to:

– listen for specific information about some problems of city life

– write a paragraph about the disadvantages/drawbacks of city life

2. Objectives:

– Vocabulary: related to the topic “City life”

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 2 Skills 2

1. Does your city, or the one nearest to you, have any of these drawbacks? Thành phố của bạn hoặc 1 thành phố nào đó gần nhất có hạn chế gì không?

Hướng dẫn dịch

– phát triển đô thị

– tiếng ồn

– chi phí sinh hoạt cao

– tắc đường

– ô nhiễm không khí

– thời tiết xấu

– tội phạm

– quá tải

2. Listen and write the missing word in each gap. Nghe và viết những từ còn thiếu.

Bài nghe

Đáp án

1. “Some___ cities ___ have problems with pollution, crime, or bad weather – here we have traffic jams”.

2. Before going to the___office__ , she has to take her children to school.

3. In the evening the___traffic__ is even worse.

4. Now so many people have a car, and there aren’t enough __roads__ in the city.

Hướng dẫn dịch

1. “Một vài thành phố có một số vấn đề như ô nhiễm, tội phạm hay thời tiết xấu – ở đây chúng tôi bị tắc đường”

2. Trước khi đến văn phòng, cô ấy phải đưa con đến trường

3. Vào buổi tối, giao thông trở nên tồi tệ hơn

4. Bây giờ nhiều người có ô tô, và không có đủ đường phố trong thành phố này

3. Listen again and choose the correct answer. Nghe lại và chọn đáp án đúng.

Bài nghe

Đáp án

1 – C; 2 – A; 3 – A; 4 – B; 5 – B;

Nội dung bài nghe

Suzanne lives in Bangkok with her husband and two children. Her office is seven km away but it takes her two hours to get there by car every day.

“Some cities have problems with pollution, crime, or bad weather – here we have traffic jams,” she says. Before going to the office, she has to take her children to school – so she sets off at 5 a.m. The children sleep until they arrive at school. Then Suzanne begins her journey to the office, r :ne evening the traffic is even worse. Traffic moves in the city centre at half a kilometre an hour. In rainy weather it doesn’t move at all.

But why is it so bad? In the past, more people moved around Bangkok by boat. Now so many people have a car, and there aren’t enough roads in the city. The Skytrain and metro can help a bit, but they are limited in range and don’t cover all parts of the city.

4. Read the paragraph and complete the outline below. Đọc đoạn văn và hoàn thành sơ đồ sau.

Đáp án

Topic sentence: Living in a city has a number of drawbacks. (Sống ở thành phố có nhiều bất lợi)

Problem 1: traffic jams and traffic accidents. (Tắc đường và tai nạn giao thông)

Problem 2: air pollution (ô nhiễm không khí)

Problem 3: noise/noise pollution (tiếng ồn/ ô nhiễm tiếng ồn)

Conclusion: These factors contribute to making city life more difficult for its residents. (Những yếu tố này góp phần khiến cuộc sống ở thành phố trở nên khó khăn hơn đối với các cư dân nơi đây)

5. Choose one item from the list in 1. Make an outline, and then write a paragraph on one of the topics. Chọn 1 từ ở bài 1. Viết dàn ý và sau đó viết 1 đoạn văn về 1 trong số các chủ đề.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 2 City Life Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button