Giáo Dục

Unit 3 lớp 8 Looking back

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Looking back dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 mới theo từng lesson do website.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Looking back Unit 3 SGK tiếng Anh lớp 8 mới trang 34 35 giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “Peoples of Viet Nam”.

– Structures: Wh-question words; Articles A/An/ The

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 3 Looking back

Vocabulary

1. Complete the sentences with the words/ phrases from the box. Hoàn thành các câu với những cụm từ trong khung.

Đáp án

1 – cultural groups

2 – communal, activities

3 – costumes, diverse

4 – ethnic

5 – unique

Hướng dẫn dịch

1. Ở Bảo tàng Dân tộc học, bạn có thể thấy nhiều cách sống của những nhóm văn hóa khác nhau ở nước bạn.

2. Ở mỗi làng người Ba Na, có một ngôi nhà rông, nơi mà những hoạt động cộng đồng được tổ chức.

3. Phụ nữ trẻ của mỗi nhóm dân tộc ở Việt Nam có tính cách riêng của họ và trang phụ riêng tạo nên vẻ đẹp của 54 nhóm dân tộc đa dạng và thư hút hơn.

4. Nhiều trường học đặc biệt được xây dựng để cải thiện tiêu chuẩn giáo dục của nhóm dân tộc.

5. Mặc dù những nhóm dân tộc có văn hóa độc đáo riêng của họ, họ đã thành lập những quan hệ tốt và sự hợp tác tốt với nhau.

2. Use the correct form of the words in brackets to finish the sentences. Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc đơn để hoàn thành câu.

Đáp án

1. cutural

2. peaceful

3. richness

4. diversity

5. traditional

Hướng dẫn dịch

1. Mọi nơi trên đất nước chúng ta đều có thể tìm được những yếu tố về những giá trị văn hóa của những nhóm dân tộc khác.

2. Những dân tộc của Việt Nam thì phong phú nhưng rất yên bình.

3. Dân tộc Mường ở Hòa Bình nổi tiếng vì phong phú về văn chương dân gian và những bài hát truyền thống.

4. Triển lãm ở bảo tàng thể hiện sự đa dạng về những nhóm văn hóa khác nhau.

5. Dân tộc Raglai có một nhạc cụ truyền thống làm bằng tre gọi là Chapi.

Grammar

3. Make questions for the underlined parts in the passage. Đặt câu hỏi cho những phần gạch dưới trong đoạn văn.

Đáp án

1 – What are these houses built on?

2 – Where is the entrance?

3 – Which house is the largest, tallest and most elaborate building in the village?

4 – What is it used for?

5 – Who can sleep in this house?

4. Each sentence has an error. Find and correct it. Mỗi câu có một lỗi. Tìm và sửa nó.

Đáp án

1. a ⟶ the

2. a ⟶ the

3. an ⟶ the

4. the semi-nomadic ⟶ a semi-nomadic

5. an ⟶ the

5. Fill each gap with a, an, or the to complete the passage. Điền mỗi chỗ trống với a, an hoặc the để hoàn thành đoạn văn.

Đáp án

1. an; 2. a; 3. the;

4. the; 5. the; 6. the;

Hướng dẫn dịch

Nếu bạn ở Hà Nội và bạn muốn có một cái nhìn tổng quan về những nhóm dân tộc của Việt Nam, bạn nên đến bảo tàng Dân tộc học. Nó nằm ở đường Nguyễn Văn Huyên, quận cầu Giấy. Bảo tàng là một trung tâm giá trị cho việc triển lãm và bảo tồn những di sản văn hóa của 54 nhóm dân tộc trong cả nước. Có hàng ngàn vật thể và hình ảnh thể hiện cách sống và những hoạt động sáng tạo của các dân tộc. Hơn nữa, những nhà tiêu biểu này được lấy từ bản gốc và được xây lại trong vườn bảo tàng. Những kiểu nhà này làm theo kiến trúc truyền thống của dân tộc thiểu số. Bảo tàng cũng có nhiều thông tin về tất cả dân tộc khác nhau ở Việt Nam.

Communication

6. GAME: CULTURAL KNOWLEDGE CHALLENGE Trò chơi: Thử thách hiểu biết văn hóa

Work in pairs. See how much you can remember about the cultural groups of Viet Nam. Take turns to ask each other questions about the topic. The person asking can look at the book. The first person to get five correct answers is the winner. Làm theo cặp. Xem em có thể nhớ bao nhiêu về những nhóm văn hóa của Việt Nam. Lần lượt hỏi nhau những câu hỏi về chủ đề. Người hỏi có thể xem sách. Người đầu tiên có 5 câu trả lời đúng là người chiến thắng.

Đáp án:

A: Are you ready?

B: Yes.

A: What is the population of the largest ethnic group?

B: About 74 million. It’s the Viet or Kinh.

A: Very good! Your turn.

B: OK. What is the population of the smallest group?

A: I think it’s the Odu group.

B: Exactly!

A: So how many ethnic groups do our country have?

B: 54 ethnic groups.

A: Right!

B: And Where is the Museum of Ethology?

A: It’s in Ha Noi.

Hướng dẫn dịch

A. Bạn sẵn sàng chưa?

B: Rồi.

A: Dân số của nhóm dân tộc lớn nhất là gì?

B: Khoảng 74 triệu. Là người Việt (người Kinh).

A: Đúng. Nhóm dân tộc nhỏ nhất là gì?

B: Tôi nghĩ là nhóm Ơ Đu.

A: Chính xác!

B: Vậy nước ta có bao nhiêu nhóm dân tộc?

A. 54 nhóm dân tộc.

B: Đúng!

A: Và Bảo tàng Dân tộc học ở đâu?

B: Nó ở Hà Nội.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 3 Peoples of Viet Nam Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button